കാറിന്റെ സീറ്റിലുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വളരെ മൂർച്ചയുള്ള രീതിയിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്

*ആരും അറിയാതെ പോയ ഒരു കാര്യം *

കാറിന്റെ സീറ്റിലുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വളരെ മൂർച്ച ഏറിയതും വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ (കാർ അപകടത്തിൽ പെട്ട്‌ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റാതെ കാറിന്റെ അകത്തു പെടുന്ന സാഹചര്യം)
കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.

കാറിന്റെ ഗ്ലാസുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അകത്തു നിന്നു തന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയും. വളരെ കുറച്ചു ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ അറിയുകയുള്ളൂ….

അപകടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷനേടാം വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കു , പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകൂ…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *